Dzialalność Naukowa

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Od marca 2017 jestem nauczycielem akademickim, zatrudnionym na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizyki Jądrowej.

CentrumZarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Od grudnia 2016r do marca 2017 pracowałem w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w CZIiTT PW.

CLOR

W okresie 03.2013–06.2015 pracowałem w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako zastępca kierownika ds. technicznych w Zakładzie Wzorcowania Aparatury Dozymetrycznej oraz w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych, głównie zajmując się dozymetrią termoluminescencyjna opartą o pastylki LiF:Mg,Cu,P (MTS-N)

Studia

Od 2012 – … Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki: doktorant na specjalności Fizyka Jądrowa.
2007 – 2012 Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: Fizyka Medyczna. Studia I stopnia oraz II stopnia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
Praca inżynierska wykonana w Zakładzie Badań Wysokociśnieniowych – „Stanowisko pomiarowe do wzorcowania manganitowych przetworników ciśnienia na bazie liniowego mostka niezrównoważonego”
Praca magisterska pisana w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej – „Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma”

Artykuły naukowe

Prowadzone prace dyplomowe

Obronione:
1. Inżynierska2014: „Zastosowanie matryc CCD/CMOS w dozymetrii promieniowania jonizującego” (we współpracy z CLOR), Monika Krasuska (z Krzysztofem Ciupkiem)
2. Inżynierska2014: „Badanie czynników wpływających na zmiany charakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych” (we współpracy z CLOR), Adriana Seweryn
3. Inżynierska2014: „Zastosowanie pasywnych dawkomierzy indywidualnych do szacowania dawek od promieniowania beta” (we współpracy z CLOR), Agnieszka Marmołowska
4. Magisterska2016: „Zastosowanie formalizmu MIRD (Medical Internal Radiation Dose Committee) do dozymetrii komórkowej w wybranych polach promieniowania jonizującego”, Adriana Seweryn. Obrona 21.12.2016.
5. Inżynierska2016: „Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego w zastosowaniach dozymetrii promieniowania jonizującego”, Kamila Szyprowska (we współpracy z IChTJ, dr Jarosław Sadło). Obrona 09.02.2018.
6. Inżynierska2017: „Oprogramowanie demonstrujące wybrane zagadnienia dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem”, Patrycja Szubstarska.
7. Inżynierska2017: „Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego i UV cukrów na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”, Jakub Wójcicki (we współpracy z IChTJ, dr Jarosław Sadło). Obrona 09.02.2018.
8. Inżynierska2017: „Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego leków na potrzeby dozymetrii awaryjnej”, Zuzanna Puzio (we współpracy z IChTJ, dr Jarosław Sadło). Obrona 09.02.2018.
9. Inżynierska2018: „Pomiary zawartości radonu Rn-222 w wodzie przeznaczonej do spożycia z warszawskich studni oligoceńskich„, Kamil Rózicki (we współpracy z CLOR, Zuzanna Podgórska). Obrona 04.02.2019.
10. Inżynierska2018: „Ocena stosowalności różnych adsorbentów węglowych w dozymetrii radonu„, Paulina Król (we współpracy z CLOR, Zuzanna Podgórska). Obrona 04.02.2019.
11. Inżynierska2018: „Pomiary stężenia radonu Rn-222 w próbach powietrza glebowego„, Klaudia Zardzewiała (we współpracy z CLOR, Zuzanna Podgórska). Obrona 04.02.2019.
12. Inżynierska2018: „Wpływ parametrów technicznych druku 3D na właściwości dozymetryczne fantomów ludzkich narządów„, Ola Goleniewska (współpraca COI i Sygnis). Obrona 04.02.2019.
13. Inżynierska2018: „Wykorzystanie metody mikrojądrowej w nabłonku jamy ustnej do biomonitoringu narażenia na radon„, Ula Zielińska (we współpracy z IChTJ, dr Sylwester Sommer). Obrona 04.02.2019.
14. Inżynierska2018: „Kompleksowe oprogramowanie do analizy filmóww radiochromowych„, Karolina Szelerska (we współpracy z COI). Obrona: 12.06.2019.
15. Inżynierska2018: „Wykonanie fantomu do tomografii komputerowej techniką druku 3D„, Magdalena Kulikowska (we współpracy z COI). Obrona 30.10.2019.
16. Inżynierska2019: „Ocena przydatności do użytku klinicznego indywidualnych bolusów wykonanych techniką druku 3D dla pacjentek po mastektomii” (współpraca z COI i Sygnis). Nikoletta Buczek. Obrona: 04.02.2020.
17. Inżynierska2019: „Weryfikacja dozymetryczna planu leczenia na fantomie wykonanym techniką druku 3D” (współpraca z COI i Sygnis), Aleksandra Bochyńska. Obrona: 04.02.2020.
18. Inżynierska2019: „Test mikrojądrowy u pacjentów przechodzących radioterapię jako kontrola pozytywna w biomonitoringu narażenia na promieniowanie” (współpraca z IChTJ), Marta Robak. Obrona: 04.02.2020.
19. Inżynierska2019: „Test mikrojądrowy jako narzędzie oceny nadwrażliwości komórek na niskie dawki promieniowania” (współpraca z IChTJ), Anita Zagrobelna. Obrona: 04.02.2020.
20. Inżynierska2019: „Budowa stanowiska dozymetrycznego do ekspozycji i trawienia detektorów śladowych radonu” (we współpracy z CLOR), Alicja Jakubowska. Obrona: 06.08.2020.

Recenzent pracy inżynierskiej:

 1. „Modelowanie Monte Carlo parametrów dozymetrycznych elementów wykonanych techniką druku 3D na potrzeby radioterapii”, Zuzanna Ludwiczak, promotor: dr hab inż. Daniel Kikoła, obrona 12.02.2020.

Trwające prace inżynierskie:
1. Inżynierska2017: „Wykorzystanie druku 3D do tworzenia zindywidualizowanych aplikatorów w brachyterapii” (we współpracy z COI)
2. Inżynierska2020: „Analiza mikrojąder z wymazów z jamy ustnej u pacjentów przechodzących radioterapię nowotworów głowy i szyi” (we współpracy z IChTJ)

Praktyki i staże

01.09-12.10.2014  Centrum Nauk Radiofarmaceutycznych, Instytut Paula Scherrera, Szwajcaria, w ramach stypendiów wyjazdowych Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
03-04.2013        Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Zakład Medycyny Nuklearnej.
10-12.2011        Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej: trzymiesięczne praktyki długoterminowe w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.
09.2010           Instytut Chemii i Techniki Jądrowej: miesięczna praktyka studencka.

Prowadziłem cztery praktyki studencie pracując w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w tym trzy długoterminowe.

Szkolenia specjalistyczne

04.2015  IM2015: Uncertainty assessment from a practical point of view; Uncertainties in internal dose assessment; Computational methods in external dosimetry; Bruges, Belgia
15-16.11.2014     ESNM Advanced Dosimetry Learning Course, Wiedeń, Austria
10-14.03.2014     Basic Kinetic Modeling in Molecular Imaging, Kopenhaga, Dania
11-30.11.2013     European School of Medical Physics, Genewa, Szwajcaria
27-28.09.2013     Szkoła Fizyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii W-wa

Granty uczelniane i statutowe

Granty statutowe realizowane w CLOR:

 1. „Oszacowanie źródeł narażenia zewnętrznego na promieniowanie jonizujące pacjentów i personelu w zakładach medycyny nuklearnej związanego ze stosowaniem radiofarmaceutyków”, 2014
 2. „Badanie zależności energetycznej i kątowej dawkomierzy indywidualnych i mierników środowiskowych w polu promieniowania beta”, 2014
 3. „Opracowanie metody dozymetrii indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) z wykorzystaniem detektorów termoluminescencyjnych”, 2015
 4. „Rozwój systemu dozymetrii termoluminescencyjnej”, 2013
 5. „Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma przy użyciu wysokoczułych dawkomierzy termoluminescencyjnych typu MCP-N”, 2012

Granty realizowane w Politechnice Warszawskiej:

 1. Budowa układu mikroskopowego do automatycznego odczytu detektorów śladowych radonu opartych o folię CR39, (2016, grant rektorski KN CAMAC)
 2. Synteza wysokoczułych materiałów termoluminescencyjnych na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego (2016, grant rektorski KNF)
 3. Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego (2017, KNF+CZIiTT)
 4. Badanie wpływu struktury wewnętrznej elementów wytworzonych technikami przyrostowymi na sposób modyfikowania wiązek terapeutycznych stosowanych w radioterapii (2017, grant dziekański)
 5. Wykorzystanie filmów radiochromowych i fantomów narządów wykonanych techniką druku 3D do weryfikacji planu leczenia w radioterapii onkologicznej (2018, grant dziekański)
 6. Badanie modeli stworzonych za pomocą techniki przyrostowej w technologii DLP pod kątem zastosowania w teleradioterapii (2018, grant rektorski KNF)

Konferencje

20.12.2016        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, XV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyki, wykład w sesji doktoranckiej na temat dozymetrii awaryjnej
24.05.2016        Politechnika Łódzka, Po ciemnej stronie nauki, wykład proszony „Monitoring radiacyjny – skąd wiemy czy (i co) nam zagraża?”
05.05.2016        Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykład proszony “Termoluminescencja – między fizyką a codziennym życiem”
27.01.2016        Stockholm University, The Centre for Radiation Protection Research, wykład proszony “What do we (not) know about radiation in Poland?”
03-05.09.2015     Kongres z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (poster)
17-20.06.2015     XVIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Skorzęcinie (dwie prelekcje)
14-16.05.2015     3rd Warsaw Medical Physics Meeting (organizator)
18-19.10.2014     Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW (prelegent – nagroda za najlepszą prezentację ustną
20-24.04.2015     International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation, uczestnik (dwa postery)
15-17.05.2014     Warsaw Medical Physics Meeting, prelegent  (organizator, poster, prelekcja)
06.2013           I Ogólnopolska Konferencja Studentów “Fizyka dla medyka”, (prelegent – nagroda za najlepszą prezentację)
05.2013           Warszawskie Spotkania Fizyki Medycznej (prelegent)
05.2013           XVI Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej (prelegent)
11.2012           XI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (organizator, prelegent)
05.2012           Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej w Warszawie i Świerku, uczestnik
11.2011           X Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (prelegent – II miejsce za najlepszy referat)

Comments are closed.